കാണുന്നതിനപ്പുറത്തെ ടിവി പരിപാടികൾ: തിരിച്ചറിവാകട്ടെ മ്യൂസികൽ വിഡിയോ…

screen-shot-2016-11-21-at-6-49-29-pm

For more: http://www.manoramaonline.com/music/music-news/blue-rose-musical-video.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s